Zpět do obchodu
 
 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Zpracování osobních údajů - GDPR

dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení").


Totožnost správců

Litera dp s.r.o., U Lesa 3303, 27201 Kladno, zapsané v OR, vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 117898 (dále jen „prodávající“).
Poštovní adresa pro doručování prodávajícímu je: OD Jednota 1.patro Top drogerie - domácí potřeby, Pražská 836, 273 51, Unhošť (pro účely tohoto dokumentu se „správcem“ rozumí kterýkoliv ze správců specifikovaných výše).

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracovávány budou tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas udělený správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a)

 

Nařízení

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů nelze kupní smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.


Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro následující účely:

 • realizace kupní smlouvy či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, zejména vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, realizace práva na odstoupení od kupní smlouvy.


Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.

Ze strany správce nedochází k profilování (profilováním se dle ustanovení článku 4 odst. 4) Nařízení rozumí: „Zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.“.


Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. 

Příjemci Vašich osobních údajů jsou specifikováni v příloze tohoto dokumentu.

Vaše osobní údaje mohou být správcem poskytnuty subjektům poskytující dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, které správce pověřil na základě písemné smlouvy zpracováváním osobních údajů (tj. zpracovatelé).

Zpracovateli jsou subjekty uvedené v příloze tohoto dokumentu.


Předání osobních údajů

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.


Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou správcem uloženy na dobu do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, nejméně však na dobu trvání účinků práv a povinností z kupní smlouvy a dále po dobu nezbytnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných předpisů.


Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování;

 • kategoriích dotčených osobních údajů;

 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

 • plánované době, po kterou budou osobni údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;

 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;

 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;

 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;

 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a

 • předpokládaných důsledcích takového zpracování.

 

Na Vaši žádost Vám správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

 

Právo na opravu či doplnění

Máte právo, aby byly zpracovávány pouze přesné osobní údaje.

S tím souvisí i Vaše právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 • vznesli jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2) Nařízení (viz bod „Právo vznést námitku“);

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána výjimka dle Nařízení nebo zákona, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

 • zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;

 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

 

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování.

Pokud takovou námitku vznesete, nebudou již osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávány.

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby zpracovávané osobní údaje byly v rozsahu Vámi určeném předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné

Nahoru
 
 

Nastavení cookies

Abyste na našich stránkách rychle našli to, co hledáte, ušetřili spoustu klikání a nezobrazovaly se vám reklamy na věci, které vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle cookies vás na našich stránkách poznáme a zobrazíme vám je tak, aby všechno fungovalo správně a dle vašich preferencí. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

Nastavení